Garderobe Reglement Evenementen

Garderobe Reglement

1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen Het Lokaal en gebruikers van de garderobe.

2. Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van €1,50 per item, gelieve gepast te betalen. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu’s. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen genomen worden, met uitzondering van handtassen. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan €75 hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan €75

3. Het Lokaal is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. Het Lokaal behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart Het Lokaal van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.
Het Lokaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van de inhoud van jassen, tassen en losse items die in bewaring zijn gegeven.

4. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van Het Lokaal. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste wordt geval slechts een nieuw ontvangstbewijs verstrekt tegen betaling van €1,50 per item.

5. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal Het Lokaal zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is Het Lokaal op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

6. Uiteraard zal Het Lokaal zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. Het Lokaal kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.

7. Het Lokaal is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Het Lokaal is te allen tijde beperkt tot €75 per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).

Gebruik van de garderobe geschiedt volgens bovenstaand garderobereglement,
deze is gratis op te vragen.